Tijdschrift Jaargang (66) LXVI - Nr.2

Edito

Het voorbije voorjaar kende een koele en grijze lente met weinig zonnige dagen. De laatste coronamaatregelen werden afgeschaft en het sociaal leven hernam zijn gewone doen alsof er geen pandemie was geweest. Het was een voorjaar waarin het bestuur van de Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren zich boog over het steeds dalende ledenaantal, een fenomeen dat ook andere socio-culturele verenigingen ondervinden. In onze vereniging zien wij enerzijds de veroudering van ons ledenbestand hetgeen betekent dat overleden leden wegvallen. Anderzijds weten wij uit meerdere gesprekken dat ons tijdschrift te weinig bekend is bij het grote publiek. Het Land van Beveren biedt nochtans een breed palet van publicaties aan over het materieel, immaterieel en cultureel erfgoed van de streek. Zowel het verleden als het heden komen aan bod. In alle opzichten proberen wij trouw te blijven aan de doelstellingen van onze kring om op lokaal en regionaal vlak kennis te vergaren, te bewaren voor het nageslacht én te verspreiden. Dat wij hierin slagen bewijzen de 261 tijdschriften die aan dit nummer zijn voorafgegaan en die geraadpleegd kunnen worden in het Erfgoedhuis Hof ter Welle. Naast het tijdschrift organiseert de heemkring lezingen, tentoonstellingen en uitstappen voor het brede publiek. Daarnaast proberen wij  via onze website op een hedendaagse manier geïnteresseerden tegemoet te komen. Recent verscheen de Vlaamse canon die heel wat controverse deed oplaaien maar mocht er ooit een Beverse canon samengesteld worden, dan ben ik er vast van overtuigd dat het merendeel van de vensters reeds aan bod kwamen in ons tijdschrift.

Dit alles indachtig richt ik mij tot onze leden om aan ons tijdschrift meer ruchtbaarheid te geven door er met familie en vrienden over te praten. De artikels uit ons tijdschrift kunnen wellicht een aanleiding zijn tot een geanimeerd gesprek dat kan leiden tot een nieuw lidmaatschap. Wees onze ambassadeur, het bestuur zal er je zeer dankbaar om zijn.

In nummer twee van de zesenzestigste jaargang komen naast de gebruikelijke rubrieken zowel kunst, geschiedenis, volkskunde als demografie aan bod. Bestuurslid Ann Cools schrijft het tweede deel over de sociale huisvesting in Beveren. Fred Smet brengt het verhaal van de Heilig Hartkapel van Kallo en historicus Kevin Poschet voert ons terug naar de middeleeuwen tot bij Matthias van Lotharingen en zijn verwevenheid met Beveren. We introduceren in dit nummer een nieuwe rubriek, Kunst Uitgelicht, die zal afwisselen met Museum Uitgelicht en waarin aandacht zal besteed worden aan kunst op Beverse bodem. Ann Cools bijt de spits af met de nieuwe locatie van het glas-in-loodraam van glazenier Staf Pyl. In de museumrubriek heeft Ine Heynen het over de Haasdonkse dierenschilder Alfons Van Meirvenne. In Beveren-Inzicht onthullen Koen Van Hoof en Ann Devroe het mysterie van een klein metalen merkteken aan de gevel van de Sint-Martinuskerk. In de rubriek Archief Geschat besteedt Carine Goossens aandacht aan een archiefstuk uit 1930 dat ons het programma toont van de grote feestelijkheden in Kallo ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van België.   Dirk Van Duyse recenseert in Beveren uitgelezen de kookboekentrilogie van Karine Huts en Katherine Valkeniers en ‘Schatten met pootjes’ een uitgave van de Erfgoedcel Waasland.

Veel leesplezier met dit gevarieerd nummer en ik wens jullie namens de redactieploeg een heerlijke vakantie en een aangename zomer toe.